Oprichting bv: aansprakelijkheid voor verplichtingen aangegaan vóór oprichting.


Oprichting BV: aansprakelijkheid voor verplichtingen aangegaan vóór oprichting.

15-10-2015

A en B richten B BV op. Vóór de oprichting leverde T BV producten aan B BV i.o. Na de oprichting zijn de desbetreffende rechtshandelingen bekrachtigd. T BV meent dat een daad van bekrachtiging ex art. 2:203 lid 2 BW niet resulteert in een onvoorwaardelijk ontslag van aansprakelijkheid van A en B. Volgens T BV wisten A en B dat B BV haar verplichtingen niet zou nakomen, aangezien B BV i.o. al vóór de oprichting aan T BV had laten weten dat zij betalingsproblemen had.Volgens de rechtbank brengt art. 2:203 lid 2 BW in beginsel mee dat de aansprakelijkheid van A en B als oprichters van B BV voor de nakoming van de overeenkomsten met T BV is vervallen door bekrachtiging van deze handelingen door B BV. Art. 2:203 lid 3 BW brengt mee dat de oprichters niettemin aansprakelijk kunnen zijn als zij de bestellingen bij T BV hebben gedaan terwijl zij wisten dat B BV de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Deze grondslag wijst de rechtbank echter af, omdat pas nadat de bestellingen van B BV en de facturering daarvan door T BV een einde hadden genomen, bericht is over de betalingsproblemen. Wel is het slot van art. 2:203 lid 3 BW relevant.A en B blijven hoofdelijk aansprakelijk voor niet nagekomen verbintenissen van de vennootschap indien de bekrachtiging onrechtmatig is jegens de wederpartij. Dat is in het algemeen het geval als de bestuurders op het moment van bekrachtiging weten dat de vennootschap haar verbintenissen niet zal nakomen. Nu sprake is van herhaalde aanmaning van B BV door T BV in de periode tussen de mededeling van B BV over betalingsproblemen en de bekrachtiging, hadden A en B als bestuurders op het moment van de bekrachtiging moeten weten dan wel behoren te weten dat B BV niet, althans niet volledig aan haar betalingsverplichtingen zou voldoen. De bekrachtiging is derhalve onrechtmatig jegens T BV. Dat A en B zich hebben ingespannen tot nakoming door een deel van het verschuldigde te betalen doet hier niet aan af. De rechtbank wijst de vordering van T BV toe.
Erna We

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.