Bof niet van toepassing als vordering uit hoofde van finaal verrekenbeding vererft naar kind

De Kroon bespreekt de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden betreffende de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij toepassing van een finaal.

In het berechte geval was V tot haar overlijden buiten gemeenschap van goederen met M gehuwd. In hun huwelijkse voorwaarden was een wederkerig finaal verrekenbeding opgenomen waardoor tot de nalatenschap van V een geldvordering op M behoorde. Omdat M de nalatenschap verwierp, vererfde de vordering uit hoofde van het finaal verrekenbeding naar hun kind X.
Tot de nalatenschap behoorden onder meer aandelen in een BV. X stelde dat hij met betrekking tot geërfde vordering een beroep kon doen op de BOF, voor zover deze vordering betrekking had op de aandelen in de BV. Hij baseerde zich hierbij op de goedkeuring die was opgenomen in paragraaf 3.7 van het besluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M (thans opgenomen in het besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M, Notafax 2013/30).

Het hof oordeelde echter dat deze goedkeuring niet van toepassing was. Gelet op de tekst van het besluit gold de goedkeuring alleen voor het geval waarin de vordering uit hoofde van het finaal verrekenbeding vererfde naar de langstlevende partner die vóór het overlijden de aandelen bezat waarmee de vordering verband hield. Nu M de nalatenschap had verworpen en X deze vordering had geërfd, was sprake van een situatie waarvoor de goedkeuring niet gold. Het besluit zou slechts van toepassing zijn geweest als M de vordering uit hoofde van het finaal verrekenbeding had verkregen.
Het hof overwoog verder dat in het besluit weliswaar is opgemerkt dat voor de onderbedelingsvordering van het kind wel uitstel van betaling kan worden verleend. Een vordering uit hoofde van het finaal verrekenbeding was hiermee volgens het hof echter niet op één lijn te stellen.

De Kroon acht de uitspraak van het hof juist. Zij wijst erop dat als de ouders in gemeenschap van goederen gehuwd waren geweest, de kwestie niet zou hebben gespeeld. Onderhavige uitspraak illustreert hoe belangrijk het is om huwelijkse voorwaarden, testamenten en de afwikkeling daarvan goed af te stemmen op de BOF.Klik hier om uw inhoud te bewerken

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.