skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Overige notariële aspecten

25-03-2021
NJO 2021, 60

X is er niet in geslaagd tegenbewijs te leveren tegen het dwingend bewijs uit de notariële leveringsakte dat de koopsom voor het pand volledig is voldaan en daarvan kwijting is verleend. De advocaat van X (die X vertegenwoordigde bij de levering) had alert moeten zijn op de noodzaak van een correcte schriftelijke vastlegging in de authentieke akte, teneinde mogelijke (bewijs)problemen voor zijn cliënt te voorkomen.

Rechtbank Rotterdam, 26 juni 2019

NJO 2020, 84

Zelfs indien de notaris, in strijd met zijn zorgplicht, de man onvoldoende zou blijken te hebben gewezen op de gevolgen van de in de akte opgenomen levenslange alimentatieverplichting, is daarmee niet reeds gegeven dat de door de man gevorderde schade daarvan het gevolg is. Immers, nergens kan in casu uit geconcludeerd worden dat de man met zijn toenmalige echtgenote een andersluidend convenant zou zijn overeengekomen of het convenant niet zou hebben ondertekend indien hij deugdelijk door de notaris was geïnformeerd over de rechtsgevolgen van het convenant. Geen sprake van een voor aansprakelijkheid vereist causaal verband tussen de gestelde fout en de gestelde schade.
Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2020, 200.255.656/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:1108

NJO 2020, 85

Minister geeft per brief te kennen dat hij alsnog voornemens is om deze kandidaat-notaris voor te dragen voor benoeming bij koninklijk besluit tot notaris. Bij latere brief laat hij de belanghebbende weten te zullen wachten met deze voordracht, in afwachting van een tuchtrechtelijke beslissing. Door deze tweede brief is de aangekondigde benoeming niet vervallen, gewijzigd noch nader ingevuld, zodat deze tweede brief niet is gericht op rechtsgevolg en daarom geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb.
Raad van State, 15 april 2020, 201906977/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:1057 en Raad van State, 15 april 2020, 201906235/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:1061

Terug naar nieuws