skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Onroerendezakenrecht

25-03-2021
NJO 2021, 56

Gelet op de inhoud van de notariële leveringsakte kan er geen twijfel over bestaan dat slechts een deel van het kadastrale perceel juridisch is geleverd. Derden moeten op de inschrijving in de registers kunnen vertrouwen en daarbij past geen uitleg die is gebaseerd op een niet uit de leveringsakte af te leiden partijbedoeling.

Rechtbank Limburg, 17 februari 2021

 

De notaris heeft in een akte van levering de eigenaar van enkele percelen als vervreemder van de percelen opgenomen, terwijl deze eigenaar niet was veroordeeld tot levering daarvan. Het opstellen en passeren van voormelde akte van levering, terwijl daar geen rechtsgeldige titel aan ten grondslag lag, is klachtwaardig. Dat geldt ook voor het opstellen van een royementsvolmacht waarin namens de hypotheekhoudster wordt ingestemd met doorhaling van haar hypotheekrechten, terwijl deze instemming ontbrak en uit het vonnis niet viel af te leiden dat de op de percelen rustende hypothecaire inschrijvingen vervallen werden verklaard, dan wel dat de hypotheekhouders werden veroordeeld hun hypothecaire inschrijvingen door te halen. Dat de notaris de royementsvolmacht naar aanleiding hiervan uiteindelijk niet heeft geëffectueerd, doet aan het voorgaande niet af. Evenzeer klachtwaardig is het feit dat de notaris heeft nagelaten om zo spoedig mogelijk na de ontvangst op 5 januari 2018 van een e-mailbericht (dat betekent in casu uiterlijk op 8 januari in plaats van op 16 januari) betrokkene in ieder geval te informeren dat zij de zaak had voorgelegd aan haar aansprakelijkheidsverzekeraar en dat de kwestie aldus haar aandacht had.

Terug naar nieuws