Civielrechtelijke aspecten terugbetaling aandelenkapitaal na invoering regels flex-bv


Civielrechtelijke aspecten terugbetaling aandelenkapitaal na invoering regels flex-BV


Bosse gaat in op de civielrechtelijke aspecten van de terugbetaling van aandelenkapitaal door een a.b.-houder. Na invoering van de flex-BV hoeft de BV niet meer het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 aan te houden. Fiscaal is de terugbetaling van gestort kapitaal voor de inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden onbelast. Vereist is wel dat het nominale bedrag van de aandelen statutair wordt verminderd tegen terugbetaling van het daarop gestorte bedrag en dat de terugbetaling niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de aandelen (art. 4.16 lid 1 onder b Wet IB 2001). Bij de teruggave zal de procedure van art. 2:208 lid 4 BW gevolgd moeten worden. Wanneer op de aandelen agio is gestort, zal de aandeelhouder ook dit voor de inkomstenbelasting onbelast aan zichzelf willen laten terugbetalen. Daarvoor zal het agio eerst moeten worden omgezet in aandelenkapitaal en zal daarna de kapitaalvermindering door middel van vermindering van de nominale waarde van de aandelen moeten plaatsvinden. De aandeelhouder zal doorgaans zoveel mogelijk kapitaal uit zijn BV willen halen. Het geplaatste en gestorte kapitaal van € 18.000 (of hoger) zal daarvoor moeten worden verminderd tot één euro of zelfs één eurocent. Het minimum is één aandeel met stemrecht (art. 2:175 lid 1 laatste zin BW). De terugbetaling zal plaatsvinden in contanten of tegen verrekening met de vordering in rekening-courant van de BV op de aandeelhouder voor hetzelfde bedrag. Een methode om dit te bereiken is om bij statutenwijziging eerst het nominale bedrag van de aandelen te verhogen naar € 18.000 (Statutenwijziging I), waarbij alle uitgegeven aandelen worden omgezet in een aandeel van € 18.000. Vervolgens wordt bij statutenwijziging het nominale bedrag van dit aandeel gewijzigd in een euro respectievelijk een eurocent (Statutenwijziging II), waarbij het ene aandeel van € 18.000 wordt omgezet in een aandeel van een euro. Bosse wijst erop dat in de praktijk in 'oude' statuten vaak nog wordt verwezen naar de verzetstermijn van art. 2:209 (oud) BW van twee maanden, die voor de invoering van de Wet Flex-BV gold voor een kapitaalverminderingsprocedure. Om discussie te voorkomen of thans nog de statutaire verzetstermijn moet worden gevolgd - omdat deze wettelijk is komen te vervallen maar nog wel in de oude statuten staat - adviseert hij om deze bepaling eerst uit de statuten te verwijderen. Dit kan gebeuren door de oude statuten geheel te vervangen door de nieuwe statuten van de Flex-BV, voorafgaande aan de terugbetaling van het aandelenkapitaal. Vervolgens kunnen in één akte alle statutenwijzigingen worden opgenomen (zie tevens JBN 2002, nr. 38). Door het besluit tot kapitaalvermindering te nemen onder de opschortende voorwaarde van de statutenwijziging, wordt voorkomen dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit tot kapitaalvermindering, een akte van statutenwijziging moet worden gepasseerd om de verzetstermijn daaruit te verwijderen. Bosse wijst erop dat het raadzaam is om bij de omzetting van de agioreserve in aandelenkapitaal een aparte notariële akte op te stellen (in verband met de in art. 2:196 BW vereiste gegevens die vermeld moeten worden). Deze akte kan op dezelfde dag, doch voorafgaand aan de akte van statutenwijziging, worden gepasseerd. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan het aandeelhoudersbesluit tot terugbetaling van aandelenkapitaal en daarvoor een zogenoemde 'uitkeringstest' uitvoeren. Bosse adviseert in de akte van statutenwijziging te constateren dat het bestuur de goedkeuring aan het aandeelhoudersbesluit tot kapitaalvermindering heeft verleend. Op grond van 2:208 lid 6 BW wordt kapitaalvermindering tegen terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden gehouden (vgl. art. 2:216 lid 1 BW). Behalve de uitkeringstest zal dus door het bestuur ook de balanstest moeten worden gedaa

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.