Wat zijn de gevolgen indien een anbi per 1 januari 2014 niet voldoet aan de publicatieplicht?Wat zijn de gevolgen indien een anbi per 1 januari 2014 niet voldoet aan de publicatieplicht?

24-07-2014

De redactie van V-N bespreekt de nieuwe publicatievoorschriften voor anbi's. Per 1 januari 2014 geldt voor anbi's een wettelijke publicatieplicht op grond waarvan bepaalde gegevens via internet openbaar moeten worden gemaakt. Het gaat hierbij onder meer om de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid (zie verder art. 5b lid 1 onderdeel a onder 2e AWR en art. 1a lid 7 UR AWR). De anbi-status wordt geweigerd indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op het internet te plaatsen. Voor instellingen die reeds de anbi-status hebben en niet voldoen aan de informatieverplichting, geldt dat de status wordt ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Voor reeds gedane giften blijft de fiscale aftrekbaarheid echter intact, tenzij de schenker te kwader trouw is (Kamerstukken II nr. 2009/10, 31930, nr. 76, V-N 2009/57.7).
De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven, dat een fors aantal anbi's op dit moment nog niet heeft voldaan aan de publicatieplicht. Van hen zal de anbi-status in juli 2014 worden ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Voor alle anbi's die kerkgenootschap zijn, geldt echter een overgangsregeling als zij via een groepsbeschikking als anbi zijn aangewezen. Zij hoeven in dat geval pas op 1 januari 2016 te voldoen aan de wettelijke publicatieplicht. De overgangsregeling heeft te maken met het feit dat individuele kerkgenootschappen in veel gevallen niet beschikken over een eigen RSIN (= 'Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer'). De overgangsregeling geeft hen de gelegenheid om een eigen RSIN aan te vragen. Verder kan de administratie binnen de gestelde periode worden aangepast aan de wettelijke eisen.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.