Voorgestelde wijzigingen faillissementswetVoorgestelde wijzigingen Faillissementswet

In juli 2014 is ingediend het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het BW en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (Kamerstukken II, 2013/14, 33 987). Het voorstel beoogt de invoering van een beperkte gemeenschap van goederen in plaats van de wettelijke gemeenschap, zoals het BW deze thans kent. Giften en verkrijgingen krachtens erfrecht vallen niet in de gemeenschap.

In dat kader wordt ook het recht op terugneming ingevolge art. 61 Fw gewijzigd. Art. 61 lid 1 Fw blijft inhoudelijk gelijk: de echtgenoot of geregistreerd partner van de schuldenaar kan alle niet in de gemeenschap vallende goederen die hem toebehoren, terugnemen. Art. 61 lid 2 Fw wordt gewijzigd in die zin dat het volgens auteur een nuttige bewijsregel zal gaan bevatten ten aanzien van ten huwelijk of partnerschap aangebrachte goederen.

Het huidige art. 61 lid 3 tot en met 6 Fw komen met dit wetsvoorstel te vervallen. Naar komend recht bestaat voor dergelijke, specifiek bij insolventie geldende beperkingen van de bewijsmiddelen onvoldoende grond.

Herijking faillissementsrecht

Voorts heeft de ministerraad ermee ingestemd dat het wetsvoorstel pre-pack voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat rechters al voor een faillietverklaring op verzoek van een onderneming meedelen, wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstig curator het faillissement voorbereiden en de kansen op een doorstart van de onderneming vergroten. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar.

De minister van Justitie en Veiligheid komt in het najaar van 2014 met een wetsvoorstel met maatregelen om de voortzetting van de onderneming tijdens het faillissement te faciliteren. Doel is onder meer te voorkomen dat de waarde van de aanwezige activa verdampt. Het gaat in het wetsvoorstel bijvoorbeeld om een doorleveringsverplichting voor leveranciers van essentiële goederen en diensten.

Ten slotte is een wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures in voorbereiding. Het doel is om in de faillissementsprocedure meer gebruik te kunnen maken van het elektronisch berichtenverkeer en het internet. Ook heeft het wetsvoorstel de introductie van een gespecialiseerde insolventierechter ten doel om aldus kennisopbouw van het faillissementsrecht bij de rechterlijke macht te stimuleren.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.