Verlaagd tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting gold niet voor een hospice

Brink bespreekt de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland betreffende de vraag of de verkrijging van een gebouw waarin een hospice is gevestigd onder het lage tarief voor de overdrachtsbelasting valt.

In het berechte geval kreeg X in 2013 de eigendom van een gebouw met bestemming woonhuis, waarin een hospice was gevestigd. X meende op grond van art. 14 lid 2 WBR recht te hebben op het verlaagde tarief van 2% overdrachtsbelasting aangezien het gebouw als bestemming woonhuis had.

De rechtbank oordeelde echter dat het verlaagde tarief niet van toepassing was. Volgens de rechtbank was het verblijf in een hospice niet te beschouwen als een als wonen aan te merken verblijf van duurzame aard (vgl. HR 15 november 2013, nr. 11/05566, NTFR 2014/479). X was derhalve bij de verkrijging van het gebouw 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Brink wijst er in zijn commentaar op dat het arrest van de Hoge Raad is gewezen in het kader van de WOZ-waardering voor de Gemeentewet. Gelet op de algemene uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven van het begrip ‘wonen’, is dit arrest echter ook van belang voor de uitleg van het begrip woning in art. 14 lid 2 WBR. Dat de wetgever het tarief van 2% heeft bedoeld voor de verkrijging van een onroerende zaak die is bestemd voor een als wonen aan te merken verblijf van duurzame aard, wordt ondersteund door de uitsluiting van hotels/pensions en onroerende zaken die bestemd zijn voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling.

Het probleem is volgens Brink dat het verblijf in een hospice – helaas – nimmer van duurzame aard zal zijn. Hij vindt de uitspraak tegen het rechtvaardigheidsgevoel ingaan. Bij een hospice zal immers in allerlei opzichten zo veel mogelijk een eigen woning worden nagebootst. Toch kwalificeert een hospice formeel niet als woning voor de overdrachtsbelasting. De rechter heeft in het verleden een soortgelijke beslissing genomen voor de onroerendezaakbelasting (zie de uitspraak van de Rechtbank Assen 10 september 2010, nr. AWB 09/1924). Volgens de rechtbank is doorslaggevend voor de kwalificatie als woning dat het bij een hospice niet om duurzame bewoning gaat, maar om een tijdelijk verblijf, veelal korter dan zes maanden.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.