Schenking van ouders was geen beletsel voor aftrek eigenwoningrente kind.Schenking van ouders was geen beletsel voor aftrek eigenwoningrente kind.

De redactie van V-N bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de vraag wanneer sprake is van betaalde rente op een eigenwoningschuld (zie tevens Notafax 2015/89).

In casu had X in 2002 € 45.000 (tegen 5% rente) geleend van zijn ouders om het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. Van 2002 tot 2009 werd de rente daadwerkelijk door X betaald. Vanaf het moment dat X in 2009 in financiële problemen kwam, werd de rente niet meer betaald maar bijgeboekt op de geldlening. X ontving van zijn ouders jaarlijks een schenking van circa € 5.000. De in 2009 gedane schenking werd ter betaling van de verschuldigde rente verwerkt in de administratie van de geldlening.

De inspecteur weigerde in 2009 de renteaftrek op de lening. Hij was van mening dat het bedrag van de rente door de ouders was kwijtgescholden met als gevolg dat de rente niet aftrekbaar was.

Het hof nam echter een soepeler standpunt in (Notafax 2014/233). Het hof oordeelde dat ondanks het ontbreken van een ‘kasrondje’ (d.w.z. overboekingen) geen sprake was geweest van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. De achterstallige rente werd zorgvuldig geadministreerd. De schenking aan het einde van het jaar werd telkens door X gebruikt om zijn schuld (bijgeboekte rentebedragen) aan te zuiveren. Hierdoor was sprake geweest van een verrekening van de schenking met de rentebedragen. De rente was hierdoor aftrekbaar.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën verworpen. Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof, dat geen sprake is van een kwijtschelding, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en voor het overige kan dit oordeel vanwege de feitelijkheid niet in cassatie worden getoetst.

De redactie van V-N acht de uitspraak van de Hoge Raad juist. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat wanneer sprake is van kwijtgescholden rente, er geen rente op belanghebbende drukt (vgl. HR 8 juni 1994, nr. 28.569, BNB 1994/238). Wanneer sprake is van verrekening met een ontvangen schenking bestaat wel recht op aftrek (vgl. tevens HR 6 maart 1991, nr. 26.956, BNB 1991/146, FBN 1991, nr. 51). Hof en Hoge Raad oordelen dat in casu sprake is van verrekening. Of partijen het een of het ander hebben beoogd, is in de praktijk een feitelijke kwestie.De redactie wijst erop dat ook A-G Niessen van mening was dat sprake was van een verrekening (zie ND 2015.11.3003). Voor het aannemen van een schenking is volgens de A-G niet vereist dat daadwerkelijke overmakingen dan wel betalingen hebben plaatsgevonden. Voldoende is dat als gevolg van een rechtshandeling een vermogensverschuiving plaatsvindt.
Trudi L

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.