Geen ontslag hoofdelijke aansprakelijk: notaris aansprakelijk


Geen ontslag hoofdelijke aansprakelijk: notaris aansprakelijk

In 2003 hebben X en Y ten overstaan van notaris N hun woning verdeeld. De woning is toebedeeld aan Y. In de akte van verdeling zijn X en Y overeengekomen dat X in de toekomst zou worden ontslagen als hoofdelijk mededebiteur van de hypothecaire geldlening. Y vrijwaart X voor alle aanspraken uit gemelde geldlening. De verdeling geschiedde onder de ontbindende voorwaarde dat aan X geen ontslag wordt verleend uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.
In 2006 wordt vervolgens de woning van Y geveild en wordt X hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de restschuld. X blijkt op dat moment nooit ontslagen te zijn als hoofdelijk mededebiteur voor de hypothecaire geldlening. Een jaar later (2007) stelt X de notaris aansprakelijk voor de schade op grond van een beroepsfout. De notaris verweert zich, met als belangrijkste argument dat X niet tijdig heeft geklaagd conform art. 6:89 BW.
Volgens het Hof 's-Hertogenbosch, 28 mei 2013, LJN CA1691, heeft X tijdig aan zijn klachtplicht voldaan. De notaris heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de verstreken tijd tussen het moment van ontdekking van de beroepsfout en de datum waarop X de notaris aansprakelijk heeft gesteld, hem in wezenlijke belangen heeft geschaad.
Daarnaast bevestigt het hof dat de notaris niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris mag worden verwacht en derhalve is sprake van een beroepsfout. Reden hiervoor is, dat de notaris zich er niet van heeft vergewist dat X – die instemde met een voor haar risicovolle situatie – zich van die risico's bewust was. Daarnaast heeft de notaris, zoals wel verwacht mag worden van een zorgvuldig handelend notaris, nagelaten om de afspraken over het ontslag van X uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld schriftelijk te bevestigen, en tevens om X bij die gelegenheid (nogmaals) te wijzen op haar belang om daartoe op korte termijn actie te ondernemen en haar te informeren over de te volgen procedure in het geval de bank aan het ontslag geen medewerking wilde verlenen

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.