Hema: hier eveneens mooie aktes


HEMA: Hier Eveneens Mooie Aktes

De HEMA Notarisservice roept - als nieuwste loot aan de stam van notariële marktinitiatieven - een aantal vragen op.
In zijn uitspraak van 8 januari 1998 (Postordernotariaat, gepubliceerd in WPNR 1998/6299) stelde Hof Amsterdam het belang van een persoonlijk onderhoud met de cliënt voorop, hetgeen betekent dat een notaris niet bij wijze van standaardprocedure op grond van een volmacht akten mag passeren. In de constructie van de HEMA Notarisservice doet zich op dit punt geen probleem voor, nu de akten niet op grond van een volmacht gepasseerd worden. De casus van de Postbanknotaris (Hof Amsterdam 30 maart 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AV7725) lijkt in zoverre op het HEMA-initiatief dat een ander dan de notaris die de akte passeert, het concept van de akte voorbereidt. De tuchtrechter ziet hierin een vorm van collegiale samenwerking waartegen geen bezwaar bestaat zolang de passerende notaris maar voldoet aan zijn informatieplicht jegens de cliënt. Dit betekent dat de uitspraak inzake de Postbanknotaris in beginsel niet in de weg staat aan het HEMA-initiatief, mits de aangesloten notarissen bij het passeren van de HEMA-akten aan hun informatieplicht (en overige ambtsplichten) voldoen.
HEMA Notarisservice produceert op basis van een zeer beperkt aantal standaardvragen een conceptakte voor een testament. De aangesloten notaris zal in het gesprek voorafgaand aan het passeren van de akte, volgens schrijver, uitvoerig aandacht moeten besteden aan de keuzes van erflater die geenszins op de beantwoorde vragen zijn terug te voeren. Dit teneinde te controleren of hetgeen in het testament staat, inderdaad is wat de erflater wenst.
De werkwijze van de HEMA Notarisservice bevordert niet dat in een concreet geval de meest passende akte wordt verleden, maar slechts dat een akte tegen een zo laag mogelijke prijs wordt opgesteld. Er is een bepaald bedrag per akte vooruitbetaald. Vervolgens is pas in een heel laat stadium (vlak voor het passeren van de akte) contact tussen de deskundige notaris en de cliënt. Dit contact kan ertoe leiden dat blijkt dat kleinere of grotere aanpassingen in het concept moeten worden aangebracht of dat het concept zelfs geheel terzijde moet worden gesteld. Iedere wijziging wordt hetzij door de notaris (die meer dan de begrote tijd aan de akte moet besteden), hetzij door de cliënt (die een nieuwe opdracht moet geven) echter rechtstreeks in de portemonnee gevoeld.
Schrijver meent dat de werkwijze van de HEMA Notarisservice in strijd is met de geest van artikel 22 Wna, omdat de aangesloten notarissen structureel een belangrijk deel van de voorbereidende werkzaamheden (de intake, het opstellen van de concept-akte en de toelichting daarop) overlaten aan een niet-geheimhoudingsplichtige derde.
De HEMA Notarisservice staat zich erop voor een akte in gebruikelijke taal te leveren. Gebruikelijke taal en juridische precisie gaan niet altijd goed samen. Het is de taak van de notaris te voorkomen dat het taalgebruik leidt tot uitlegproblemen. Duidelijkheid in het recht vereist soms het gebruik van technische, juridische begrippen.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.